Uz konsultovanje organizacije StopIGM.org/Zwischengeschlecht.org i njeno dugogodišnje zalaganje i rad, podnet je zahtev Velikom odboru Republike i kantona Ženeva od strane članova parlamenta iz partije "Ensemble à Gauche", kojim se traži zakonska zabrana genitalnog sakaćenja interseks osoba, kao i besplatna psihosocijalna podrška za interseks osobe i njihove porodice. Takođe se zahteva da se istraže slučajevi genitalnog sakaćenja u ovom području i plate kompenzacije preživelim žrtvama genitalnog sakaćenja.

Ovaj zahtev se eksplicitno poziva na slične situacije u preporukama Švajcarske nacionalne komisije za bioetička pitanja iz 2012. godine, dosadašnje 4 opomene Ujedinjenih nacija upućenih Švajcarskoj zbog praksi genitalnog sakaćenja, a to su opomene Komiteta Ujedinjenih nacija za prava deteta (CRC)Komiteta Ujedinjenih nacija protiv torture (CAT)Komiteta za eliminisanje diskriminacije žena (CEDAW), Komiteta za ljudska prava Ujedinjenih nacija (HRCttee) kao tela koje vrši monitoring Međunarodnog pakta o građanskim i političkim pravima (CCPR), kao i na obnovljenu istragu genitalnog sakaćenja interseks osoba u Švajcarskoj od strane Komiteta UN protiv torture – od kojih sve predstavljaju direktan rezultat rada organizacije StopIGM.org/Zwischengeschlecht.org.

Ovde možete pročitati ceo tekst zahteva na engleskom jeziku:

"Predlog predstavili članovi i članice parlamenta:
Jean Burgermeister, Jocelyne Haller, Pablo Cruchon, Stéphanie Valentino, Olivier Baud, Pierre Bayenet, Christian Zaugg, Salika Wenger, Pierre Vanek, Rémy Pagani, Jean Batou,…
Predato: 12. jula 2018.

Predlog zahteva

Za zabranu sakaćenja interseks osoba

Veliki odbor Republike i kantona Ženeva,

s obzirom na:

- nepoštovanje izbora osoba u slučajevima operacija koje nisu neophodne niti hitne, a vršene su na deci s varijacijom polne anatomije po rođenju;

- psihološku i fizičku štetu koja je naneta osobama koje su podvrgnute ovoj vrsti operacija;

- činjenicu da ženevske bolnice, a posebno Univerzitetska bolnica u Ženevi, praktikuju ovu vrstu operacija;

- činjenicu da je Švajcarska četiri puta osuđena od strane različitih tela Ujedinjenih nacija zbog ovog pitanja;

- činjenicu da Komitet Ujedinjenih nacija protiv torture (CAT) trenutno zahteva infomacije od Švajcarske o merama koje su preduzete protiv ove vrste sakaćenja 

poziva Odbor države:

- da zabrani operacije koje nisu hitne, ukoliko ne postoji pristanak osobe koja bi bila operisana, a koja ima varijaciju polne anatomije;

- da se prizna da su takve operacije, koje su vršene bez pristanka osoba, zapravo sakaćenje i da se pruži nadoknada osobama koje su bile žrtve istih;

- da predstavi izveštaj kojim će se ustanoviti pregled ovakvih praksi u bolnicama i klinikama kantona i da se slučajevi sakaćenja u proteklih 50 godina dokumentuju, kao i razvoj medicinskih praksi u ovom polju;

- da interseks osobama garantuje pravo da sami donose odluke o tretmanu i medicinskoj nezi koje dobijaju, i koje će biti zasnovane na informisanom pristanku;

- da obezbedi besplatnu psihosocijalnu podršku interseks osobama i njihovim porodicama."

Zabraniti nekažnjivost onih koji su izvodili operacije genitalnog sakaćenja interseks osoba

Organizacija StopIGM.org pozdravlja ovakav zahtev. Koliko je poznato, kažu iz ove organizacije, ovo je prva politička inicijativa koja za cilj ima da zaista nešto promeni po pitanju operacija genitalnog sakaćenja u Švajcarskoj (umesto da instrumentalizuje interseks osobe i genitalno sakaćenje interseks osoba za LGBT politike),  od odbijanja njihove peticije iz 2015 godine na oba Federalna odbora 2017, ukazujući na lažne tvrdnje Federalne vlade da će genitalne operacije interseks dece "prestati da se rade", i da su sve preporuke Švajcarske nacionale komisije za bioetička pitanja "već implementirane ili u procesu implementacije."

Iz ove organizacije se nadaju da će Veliki odbor Republike i kantona Ženeva videti pravo stanje stvari i dobro razmisliti o istom kada je u pitanju genitalno sakaćenje interseks osoba u Ženevi i njegove trajne štetne posledice, te na taj način priznati da je ovo nepartijsko pitanje koje se tiče ljudskih prava. Takođe se nadaju da će Odbor uvideti da genitalno sakaćenje predstavlja ozbiljno kršenje ljudskih prava od kojih se ne može odstupiti, a to su pravo na zaštitu od torture i genitalnog sakaćenja.

Univerzitetska bolnica u Ženevi je dobro poznata po praktikovanju i odbrani genitalnog sakaćenja inerseks osoba koje se predstavlja kao "individualni pristup od slučaja do slučaja". Organizacija StopIGM.org dokumentuje praksu u ovoj bolnici i predstavila ju je svim telima Ujedinjenih nacija kao deo dokaznog materijala koj je doveo do 4 opomene Ujedinjenih nacija upućenih Švajcarskoj - uključujući i zagovaranje praksi genitalnog sakaćenja na zvaničnoj veb stranici Univerzitetske bolnice i lekare ove bolnice koji javno govore o oštećenju ili gubitku seksualnog nadražaja zbog parcijalne amputacije klitorisa kod interseks pacijenata operisanih u ovoj bolnici.

Prevela: MJ

Izvor: Geneva: Motion Filed to Prohibit Intersex Genital Mutilation