UNHR_logoSpecijalni izvestilac UN-a za pitanja  torture upravo je dao izjavu u kojoj poziva na prekid nasilnih operativnih zahvata  zarad normalizovanja genitalija koji se vrše bez prethodnog pristanka osoba.

Posebno se u predlogu 88 izveštaja o torturi i ostalim okrutnim, nehumanim ili degradirajućim praksama ili kažnjavanju u okviru konteksta zdravstvene zaštite kaže:

 

„Specijalan izvestilac poziva sve države da ukinu bilo koji zakon kojim se dozvoljavaju intruzivni i nereverzibilni tretmani, uključujući nasilan i nametnut operativni zahvat normalizovanja genitalija, nedobrovoljnu sterilizaciju, neetičko eksperimentisanje, (ili) medicinsko pokazivanje… u slučaju kada se nasilno sprovode ili sprovode bez slobodnog i prethodno dobijenog pristanka osobe u pitanju.“ On takođe poziva države da stave van zakona nametnutu ili prinudnu sterilizaciju u bilo kojim okolnostima i da obezbede posebnu zaštitu osobama iz marginalizovanih grupa.

 

Ovo je vrlo važan pomak. Izvestilac je osoba od uticaja kada su u pitanju međunarodne norme ljudskih prava, i vlade širom sveta koristiće ovaj izveštaj prilikom kreiranja sopstvenih zakona i uredbi.

 

Iz izveštaja se jasno vidi da se preporuke odnose na operativne zahvate zarad normalizovanja genitalija i ostale vrste zloupotreba koje se nameću interseks deci  ili deci sa poremećajima u polnom razvoju.

 

„Deca koja su rođena sa atipičnim polnim karakteristikama često su podvrgnuta nereverzibilnim zahvatima, nedobrovoljnoj sterilizaciji, nedobrovoljnim operativnim zahvatima normalizovanja genitalija, koji se izvode bez njihovog prethodnog pristanka, ili pristanka njihovih roditelja, ‘u pokušaju da im se popravi pol’, ostavljajući ih na taj način sa trajnom, nereverzibilnom sterilonošću i izazivajući ozbiljnu mentalnu patnju.” U izveštaju se takođe kaže sledeće, „Ove procedure (zahvati genitalne normalizacije) retko su medicinski neophodni, izazivaju ožiljke, gubitak seksualnog nadražaja, bol, inkontinenciju i dugogodišnju depresiju, a takođe su kritikovane kao nenaučne, potencijalno opasne i kao zahvati koji doprinose stigmatizaciji.“

 

Priredila i prevela: MJ