Dr Zorica Mršević
Naučna savetnica, Institut društvenih nauka, Beograd
Vanredna profesorka, Fakultet za evropske pravno političke studije, Novi Sad

Rezime:

Zahtev  da  sport  dosledno  bude  inkluzivan  i  nediskriminativan  doveo  je  na  početku druge  dekade  21.  veka  do  uključivanja  transpolnih  osoba  u  sportske  aktivnosti,  od nivoa koledžskog sporta do olimpijskih igara. Autorka identifikuje tri perioda: prvi na početku  modernog  olimpijskog  pokreta  kada  su  muškarci  maskirani  u  žene  i  osobe dvomosmislene  polne  pripadnosti  uspevali  da  se  neotkriveni  takmiče  u  ženskoj konkurenciji,  osvajaju  priznanja  i  postavljaju  rekorde;  drugi  u  kome  je  obavljana rigorozna  kontrola  polne  pripadnosti  žena  da  bi  se  eliminisala  mogućnost neopravdanih  prednosti  u  ženskoj  konkurenciji;  i  trećeg,  počev  od  Olimpijade  u Londonu 2012 od kada je biološkim muškarcima posle promene pola omogućeno da se pod određenim uslovima takmiče u ženskoj konkurenciji. Naime, za  Međunarodni olimpijski  komitet  transžena  je  žena  ako  ima  vaginu,  nema  testise,  koristi  redovnu hormonalnu terapiju  i koju su  vlasti njene zemlje priznale kao ženu.  Autorka izražava zabrinutost  u  pogledu  mogućeg,  postepenog  potiskivanja  bioloških  žena  iz takmičarskog sporta uopšte. Takođe, atraktivnost sportske slave i prateći finansijski aspekti  možda  mogu  da  dovedu  i  do  pojave  novih  „evnuha  dvadeset  prvog  veka“, gonjenih siromaštvom ili  zbog pogrešno shvaćenih  državnih „interesa“ za promociju na sportskom planu po svaku cenu.

Ključne  reči:  Transpolni  sportisti,  transžene,  inkluzivnost  i  nediskriminativnost sporta,  Štokholmski  konsenzus,  Međunarodni  olimpijski  komitet,  potiskivanje bioloških žena


Transpolne osobe u međunarodnim sportskim takmičenjima PDF
Ewa Klobukowska
Iolanda Balas
Dora Ratjen
Edinanci Silva
Hajdi Kriger
Heidi Krieger
Jarmila Kratochvilova
Sin Kin Dan
Stella Walsh