lgbt flag wind

Platforma za jačanje uloge organizacija civilnog društva u cilju efikasnije zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života građana i građanki drugačije seksualne orijentacije i rodnog identiteta u Republici Srbiji

 

I.          Predmet i ciljevi platforme

Ova  Platforma nastala je kao rezultat prepoznate potrebe LGBT organizacija da se definiše okvir za međusobnu saradnju kao i saradnju sa drugim organizacijama  čiji  je rad fokusiran na poštovanje, ostvarivanje i zaštitu ljudskih prava. Ovom Plaftormom uvažavaju se doprinosi različitih organizacija iz oblasti ostvarivanja LGBTTIA2SQQ  prava, prepoznaju kapaciteti  koji mogu da deluju udruženo te se ostvaruje maksimum potencijala zajedničke saradnje. Ova plaftorma defineše širi okvir delovanja i omogućava postavljanje prioriteta kako bi se postigao najveći efekat zaštite prava i poboljšanja kvaliteta života LGBTTIA2SQQ građana/ki.

Definisanjem zajedničke platforme unutar koje postoji široko polje delovanja, društvu se šalje snažna poruka da postoje organizacije koje kontinuirano rade na ovim pitanjima, institucijama - da LGBTTIA2SQQ organizacije imaju saglasnost oko suštinskih potreba i opštih ciljeva, a zajednici da se sistematski radi na poboljšanju kvaliteta svakodnevnog života LGBTTIA2SQQ osoba.

Stubovi delovanja definisani ovom platformom, rezultat su zajedničkog promišljanja LGBTTIA2SQQ organizacija i predstavljaju strateška polja njihovog delovanja:

Strateški stub 1 Osiguravanje održive i trajne saradnje sa državnim organima i institucijama za zaštitu ljudskih prava kao osnovnog garanta prava i mehanizma delovanja.

Strateški stub 2 – Kontinuirano praćenje i unapređenje rada institucija države u oblasti zaštite prava LGBTTIA2SQQ građana/ki, kao i saradnja sa relevantnim institucijama u cilju mutidisciplinarnog i sveobuhvatnog pristupa rešavanju problema LGBTTIA2SQQ građana/ki.

Strateški stub 3 Kontinuiran rad na izgradnji i osnaživanju LGBTTIA2SQQ zajednice, povećanju njene vidljivosti i uključivanju LGBTTIA2SQQ građana/ki  u društvene tokove i procese donošenja odluka.

Strateški stub 4 Rad sa opštom populacijom u cilju uspostavljanja dijaloga, smanjenja socijalne distance, homofobije, transfobije i drugih oblika diskriminacije.

Tekst Platforme u PDF formatu možete u celosti preuzeti  OVDE.