Dva vodiča organizacije Transgender Europe o EU zakonima pružaju pregled i sažetak EU zakona koji se tiču trans osoba, njihovog života, zaposlenja i rada, boravka ili traženja azila u Evropskoj zajednici.

Oba vodiča pokrivaju teme:

-          Diskriminacije pri zaposlenju,

-          Diskriminacije u pristupu i pružanju usluga i dobara,

-          Prava žrtava zločina

-          i azila.

TGEU Vodič za aktiviste/kinje o pravima trans osoba pod zakonima EU odnosi se na zakonske provizije u evropskom pravu koje štite trans osobe od diskriminacije  u oblastima zaposlenja i pružanja usluga, kao i prava trans osoba koje su žrtve nekog zločina i trans osoba koje traže azil ili su izbeglice. Brošura od 20 stranica sadrži reference na posebne slučajeve i pravne tekstove i članove zakona, i na taj način postaje korisna alatka za aktiviste/kinje tokom rada na zagovaranju. Od ove dve publikacije, ovo je više tehnička i pravnička publikacija.
Preuzmite svoj primerak Vodiča za aktiviste/kinje
Cover activists guide 213x300


TGEU Vodič “Znaj svoja prava!” za trans osobe u EU
pruža pregled istih oblasti EU zakona kao i Vodič za aktiviste/kinje, ali je kraći i pisan pristupačnijim i manje tehničkim jezikom. Vodič ima za cilj da proširi znanja i podiže svest o pravima trans osoba, ne samo među aktivistima/kinjama, već i među samim trans osobama. Ovaj vodič takođe sadrži informacije o tome kako se možemo pozivati na svoja prava ukoliko su ona prekršena. Vodič se može rasklopiti u poster, i na taj način lakše dopreti do više trans osoba na dešavanjima ili u javnim prostorima.
Preuzmite svoj primerak vodiča „Znaj svoja prava!“
Cover know your rights guide 211x300


Prevod: MJ
Izvor: http://tgeu.org/tgeu-guides-eu-law/