trans france 2 1468421894U sredu 12. jula, narodna skupština Francuske odobrila je amandman kojim će se uvesti prvi zakon koji reguliše priznavanje roda (rodnog identiteta) u ovoj zemlji. Predložena procedura za izmenu ličnog imena i oznake roda deo je većeg zakona, „Pravda u 21. veku“.

Francuski aktivisti/kinje podeljeni su u oceni ove predložene procedure. Prema predlogu, ove zahteve razmatraće sudija, a biće dostupni odraslim osobama i onim maloletnim osobama koje mogu da donose ovakve važne odluke (minor emancipé).

„Bilo koja odrasla ili emancipovana maloletna osoba koja adekvatnim kombinovanjem činjenica pokazuje da pol u njenom građanskom statusu nije u skladu sa njenim ličnim doživljajem roda, može dobiti dozvolu za ovu izmenu.

Principi ovih činjenica mogu se dokazati na više načina, a neki od njih su:

Da je osoba javno izjavila da pripada rodu koji je izabrala;
Da je osoba poznata u izabranom rodu u svojoj porodici, među prijateljima i na poslu;
Da je osoba promenila lično ime tako da je u skladu sa izabranim rodom.“

Postoji konsenzus u vezi sa potpunom demedikalizacijom procedure i svest o tome da je ovo pitanje važan korak napred. Nije neophodno dobavljati bilo kakve medicinske dokaze: „Činjenica da osoba nije prošla kroz medicinske tretmane, operacije ili sterilizaciju ne može da bude razlog za odbijanje zahteva.“

Francuskoj se trenutno sudi u tri slučaja pred Evropskim sudom za ljudska prava zbog toga što je zahtevala sterilizaciju u praksama koje su trenutno na snazi a tiču se priznavanja roda.

Aktivisti/kinje kritikovali/e su ove novine i ističu da ovaj proces nije zasnovan na samoodređivanju, već nastavlja da zavisi od odluke sudije, što je trenutna zakonska praksa.

I dok više neće biti neophodno angažovati advokata, pristup pravnoj pomoći i podršci će od sada biti znatno smanjen. To će siromašnje osobe staviti u nezavidan položaj. Bolja opcija bi bila jednostavno popunjavanje prijave kod adminsitrativnog radnika/ce u opštini.

I dok će „emancipovana maloletna lica“ biti obuhvaćena zakonom, ovo se zapravo odnosi na vrlo mali broj osoba. Emancipovanim maloletnim licima dato je puno zakonsko pravo jednako pravu odrasle osobe u slučajevima onemogućenosti roditelja da se o njima brinu, zanemarivanja i u slučajevima maloletničkog braka. To znači da većina maloletnih trans lica neće moći da ima pristup ovoj predloženoj proceduri.

Nakon letnjih odmora, ovaj predlog zakona biće razmatran u senatu, a finalno glasanje zakazano je na jesen.

Francuski/e aktivisti/kinje nastavljaju da rade kako bi se izborili/e za zakonsko priznanje roda i njegovu dostupnost svim maloletnim licima, ali će se takođe boriti i za proceduru zasnovanu na samoodređenju koja više neće zavisiti od sudskih procesa.

Više informacija ovde.

Izvor: TGEU
Prevod: MJ