ENGLISH BELOW

Radna grupa Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu i Ministarstva zdravlja Republike Srbije donela je Pravilnik o načinu izdavanja i obrascu potvrde nadležne zdravstvene ustanove o promeni pola ("Sl. glasnik RS", br. 103/2018, od 26.12.2018.), a koji reguliše sporno pitanje određivanja trenutka „promene pola“ iz člana 45 b Zakona o izmenama i dopunama Zakona o matičnim knjigama usvojenom juna meseca 2018, odnosno koja dokumentacija je osobi potrebna da bi mogla zakonski promeniti oznaku pola u ličnim dokumentima. Ovaj pravilnik stupa na snagu 1. januara 2019. godine.

Uprkos argumentovanim stavovima Gayten-LGBT i vodećih međunarodnih organizacija u ovom polju, koji ukazuju na neophodnost depatologizovanja trans identiteta i odustajanje od medicinskog uslovljavanja, ovim pravilnikom predviđeno je da osoba mora imati medicinsku dokumentaciju koja podrazumeva nalaz psihijatra nakon praćenja od godinu dana, kao i nalaz endokrinologa nakon sprovedene hormonske terapije.

Pozdravljamo odluku kojom genitalne operacije neće predstavljati neophodan uslov za promenu ličnih dokumenata, ali ovakvo rešenje i dalje patologizuje i diskriminiše veliki broj osoba trans identiteta koje ne žele ili nisu u mogućnosti da se podvrgnu hormonskoj terapiji iz različitih razloga, uključujući i rizike od negativnog uticaja na njihovo zdravstveno stanje i sl. Takođe, ovim potezom se životi i onih trans osoba koje pristaju na ova dva koraka i dalje stavljaju „na čekanje“ dok ne završe procedure psihijatrijske procene i hormonskog tretmana, što znači da u tom periodu neće imati odgovarajuća lična dokumenta, odnosno ona koja odgovaraju njihovom rodnom identitetu i opisu, i neće moći neometeno da se školuju, traže posao, studiraju, putuju van granica zemlje, itd.

Gayten-LGBT izražava žaljenje zbog izostanka sluha nadležnih institucija za živote trans osoba u trenutku kada vlade različitih država širom sveta uvode i implementiraju potpunu depatologizaciju trans identiteta, a procese dobijanja odgovarajućih dokumenata ubrzavaju i pojednostavljuju, te se nadamo da će se stav ovdašnjih institucija ubrzo promeniti i uskladiti s evropskim i svetskim standardima u polju legislative u vezi s ljudskim pravima trans osoba.

**********************************************************************************************************************************************

Ministry of public administration and local self-government and Ministry of health of the Republic of Serbia Working group has adopted the Ordinance on the manner of issuing and the health care institution confirmation form regarding the person‘s change of sex (Official Gazette no 103/2018, from 26th December 2018). This ordinance regulates a complex issue of determining a moment of the “sex change” from Article 45b of the Law on alterations and additions to the Law on registry books adopted in June 2018, that is, which documentation a person needs in order to legally change a gender marker in their personal documents. This Ordinance came into effect on the 1st January 2019.

Despite the well-argued and informed suggestions and criticism of Gayten-LGBT and the leading international organisations in the field of human rights of trans people, which pointed out to the necessity of trans depathologisation and the end of medical conditioning, this ordinance provides that a person must have medical documentation including psychiatrist‘s report after a year long monitoring and an endocrinologist‘s report after administered hormone therapy.

We welcome the decision according to which genital operations will no longer be an obligatory condition for the change of personal documents, however this solution still persists in pathologising and discriminating against a great number of trans identities who do not want or cannot go through hormone therapy for a number of reasons, including the risks to their health condition, etc. Additionally, this move still puts the lives of trans people who want to go through the two conditions on hold, until they complete psychiatric monitoring and/or hormone treatment, which means that during the period they will not have appropriate personal documents, that is, the ones reflecting their appearance and gender identity, and therefore will not be able to get education, employment, study, travel out of the country, etc.

Gayten-LGBT expresses regret due to the lack of institutions‘ understanding for lives of trans people when governments all around the world are introducing and implementing a total depathologisation of trans identities, and are simplifying and speeding up the procedures for obtaining appropriate documents. Therefore, we hope that the attitude of Serbian institutions will soon change and become aligned with European and international standards in the field of legislation relating to the rights of trans people. We at Gayten-LGBT will continue to work towards this end.