Povodom Međunarodnog dana akcije za depatologizaciju trans identiteta, prenosimo tekst organizacije TGEU Transgender Europe i pridružujemo se zahtevima.

Šta znači izraz depatologizacija i na šta se odnosi?

Patologizacija uključuje sve medicinske, društvene i pravne procese u kojima se identiteti trans osoba percipiraju i tretiraju kao poremećaji. Potpuna depatologizacija bi značila da se trans osobe više ne smatraju bolesnim, niti da se tako tretiraju.

Depatologizacija trans identiteta ne odnosi se samo na uklanjanje kategorija u vezi s transrodnošću iz medicinskih statističkih priručnika; ona obuhvata čitav spektar socijalnih i pravnih promena koje trans osobama omogućavaju samoodređenje u pogledu roda, pravnu priznatost i slobodan pristup pravima.

Trenutno stanje

ICD-11

Prošle godine je Svetska zdravstvena organizacija usvojila ICD-11 (Jedanaestu verziju Međunarodne klasifikacije bolesti), u kojoj su trans identiteti formalno depsihopatologizovani. Kategorije u vezi sa transrodnošću uklonjene su iz Poglavlja o Mentalnim i Bihejvioralnim poremećajima, a dve nove kategorije su dodate u novo poglavlje, Poglavlje 17 o Stanjima u vezi sa polnim zdravljem. Dve nove kategorije su Rodna nekongruentnost u Adolescenciji i Odraslom dobu i Rodna nekongruentnost u Detinjstvu.

Pristup zdravstvenoj zaštiti

Danska i Malta su jedine države u Evropi i Centralnoj Aziji koje su depatologizovale trans identitete, što znači da nikakve prethodno dobijene psihijatrijske dijagnoze nisu neophodne za dobijanje transspecifične nege. Malta je jedina zemlja koja zabranjuje konverzivnu terapiju po osnovu rodnog identiteta. U većini zemalja, resursi koji se usmeravaju na trans negu su ograničeni. Patologizujući procesi (npr. čuvanje monopola i moći) doprinose centralizaciji ovih usluga i birokratskom opstruiranju situacija kroz uvođenje veoma dugih procedura i perioda čekanja. Ovakve okrutne i nehumane situacije imaju negativan uticaj na zdravlje trans osoba.

Pravno priznanje roda

Trideset jedna (31) država u Evropi i Centralnoj Aziji i dalje zahteva dobijanje psihijatrijske dijagnoze kako bi se ostvario pristup pravnom priznanju roda, a samo šest (6) država dozvoljava procedure zasnovane na samoodređenju. Dvadeset sedam (27) država regiona i dalje zahteva neku vrstu medicinske intervencije.

Druge sfere života

Od trans osoba se često zahteva da pokažu psihijatrijsku dijagnozu kako bi njihov rodni identitet bio prihvaćen (npr. u školi, na radnom mestu, itd.). Patologizacija je takođe i društveno pitanje; ona predstavlja sočiva kroz koja mnoge cis osobe posmatraju i percipiraju trans osobe. Društvena patologizacija je povezana sa transfobičnim uverenjima, stavovima i nasiljem.

Trenutno dodati izazovi: KOVID-19 i antitrans pokreti

Pandemija KOVIDA-19 ima veoma veliki uticaj na zdravlje trans osoba. Društveni, ekonomski i zdravstveni uticaji ove krize, zajedno sa dodatno otežanim pristupom opštoj i transspecifičnoj nezi, imaju poguban uticaj na trans osobe i zajednice.

Antitrans pokreti nastavljaju da rastu, podjednako u desnim i levim krugovima. Ovom trendu je kriza izazvana koronavirusom pogodovala, i svedoci smo žestokih pretnji usmerenih ka trans zajednicama, uključujući i pristup pravima kao što su pravno priznanje roda i zdravstvena zaštita. Ovi pokreti se zalažu za dalju patologizaciju trans osoba.

Šta zahtevamo

ICD-11

 • Zamenu termina ‘rodna nekongruentnost’ nepatologizujućim i nestigmatizujućim terminom.

 • Potpuno uklanjanje kategorije Rodna nekongruentnost u Detinjstvu, i omogućavanje pristupa sistemu podrške za trans decu, kao i njegovo pokrivanje.

 • Brzu implementaciju ICD-11 na nivou država.

Pristup zdravstvenoj zaštiti

 • Proširenje pokrivanja javne zdravstvene zaštite kako je utvrđeno Univerzalnim pokrivanjem zdravstvene zaštite kojim se garantuje pristup zdravstvenoj zaštiti trans osoba.

 • Razvoj zakonodavstva i medicinskih protokola koji su usklađeni s ljudskim pravima i zabranjuju sve oblike patologizovanja i birokratskog opstruiranja prilikom pristupa transspecifičnoj nezi.

 • Zakonodavstvo kojim se zabranjuje konverzivna terapija po osnovu rodnog identiteta.

Pravno priznanje roda

 • Zakoni koji omogućavaju procedure samoodređenja i usklađeni su sa standardima ljudskih prava (npr. bez medicinskih uslovljavanja, i bez ograničavanja u pogledu starosnog i migracionog statusa i rodnog identiteta).

Druge sfere života

 • Zakonodavstvo kojim se garantuje priznanje imena i roda trans osoba u svim oblastima života, na način koji je u skladu sa standardima ljudskih prava (npr. samoodređenje).

 • Zaštita trans osoba od diskriminacije i nasilja u svim kontekstima.

 • Povećani napori u pogledu obrazovanja društva na način koji uključuje i predstavlja sve rodove i tela.

Trenutno dodati izazovi: KOVID-19 i antitrans/antirodni pokreti

 • Zaštita i prioritizacija pristipa trans osoba zdravstevnoj zaštiti tokom pandemije, uključujući i opštu zdravstvenu zaštitu – i fizičku i mentalnu, kao i transspecifičnu negu.

 • Povećana finansijska podrška od strane institucija i donatora trans zajednicama i grupama, posebno onim koje su teže pogođene krizom.

 • Osuda i koordinisani napori država i regionalnih institucija u borbi protiv transfobičnih napada koji dolaze od antitrans i antirodnih pokreta.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Trenutna regulativa u Srbiji nije zasnovana na principu samoodređenja, niti principu depsihopatologizacije. Odlasci psihijatru i endokrinologu su i dalje obavezni preduslovi za dobijanje ispravnih ličnih dokumenata trans osoba, a ti procesi traju, najmanje 2 godine. Za to vreme trans osobe ne mogu da funkcionišu nesmetano kao ostali članovi/ce društva i mnogi aspekti života trpe - obrazovanje, zaposlenje, pa i stanovanje u slučajevima kada je potrebno zaključiti ugovor sa stanodavcem. Tu su i predrasude, fizičko i onlajn nasilje i drugo.
Isto tako, interseks osobe nemaju pravo da o svom stanju donesu odluku tek kada nastupi punoletstvo, jer se ireverzibilne operacije rade često odmah po rođenju i u perodu pre nastupanja punoletstva.

Geten, kroz našu revidiranu verziju Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba, zahteva potpunu depsihopatologizaciju trans i rodno različitih identiteta - ukidanje uslovljavanja trans osoba medicinskim tj. psihijatrijskim pregledima i hormonskom terapijom.

Prevela i priredila: MJ

Izvor