PRINCIP SAMOODREĐENJA I POTPUNA DEPSIHOPATOLOGIZACIJA

Zašto je važno hitno usvajanje Zakona o rodnom identitetu koji predlaže organizacija Geten

Model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba obezbeđuje poštovanja ljudskih prava i dostojanstva transrodnih i interseks osoba i njihovog prava na samoodređenje.

Definiše pravo na rodni identitet i slobodno izražavanje i priznanje rodnog identiteta.

Omogućava zakonsko priznanje samoodređenog rodnog identiteta svakoj osobi i brzu i jednostavnu proceduru promene dokumenata.

Uređuje pravo na promenu oznake pola u matičnoj knjizi rođenih na način da se u rubrici oznaka za pol, pol označi kao muški ili ženski ili „drugo“.

Pored toga, Model Zakon o rodnom identitetu i pravima interseks osoba uređuje:

  • Poštovanje principa pravnog kontinuiteta i relevantnosti rodnog identiteta, prava i dužnosti transrodnih osoba, pre, u toku, i posle hormonalno-oprativnog procesa prilagođavanja pola kao i priznavanja pravnog kontinuiteta ličnih prava i obaveza transrodnih i interseks osoba;
  • Zabranu svih oblika diskriminacije na osnovu rodnog identiteta i polnih karakteristika.
  • Psihosocijalnu podršku transrodnim i interseks osobama i članovima njihovih porodica;
  • Predviđa mogućnost da transrodna i interseks osoba može ostvariti prava na biomedicinski potpomognutu oplodnju.

Model zakona možete preuzeti na linku ispod:
Model Zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba

Model zakona o rodnom identitetu i pravima interseks osoba na engleskom jeziku:
Law on gender identity and rights of intresex persons

Posetite chat server našeg vebsajta, mesto za LGBTIQA razgovore