Evropski sud za ljudska prava je 6. aprila utvrdio da preduslov sterilizacije u pravnom priznanju rodnog identiteta predstavlja kršenje ljudskih prava.

Postavljajući pravni presedan za Evropu, ova odluka će primorati preostale 22 zemlje koje i dalje koriste preduslov sterilizacije za zakonsko priznanje rodnog identiteta da promene svoje zakone.

Ova istorijska odluka doneta je u tri spojena slučaja protiv Francuske u vezi sa nepostojanjem prava na samoodređenje transrodnih osoba. A.P., E. Garson i S. Niko pozvali su se na član 8. Evropske konvencije o ljudskim pravima, odnosno na pravo na poštovanje privatnog života.

„Ovo danas je pobeda za trans osobe i ljudska prava u Evropi. Ovom odlukom završava se mračno poglavlje prisilne sterilizacije koje nameće država. Dvadesetdve države u kojima je sterilizacija i dalje obavezna moraće hitno da ukinu tu praksu. Radujemo se podršci ovim i drugim državama u reformisanju njihovih nacionalnih zakonodavstava, izjavila je Julija Ert, izvršna direktorka TGEU - Transgender Europe.

Međutim, Sud je negirao da su prinudni lekarski pregledi naloženi od strane nacionalnog suda (E. Garson protiv Francuske) ili dijagnoza mentalnog zdravlja (A.P. protiv Francuske) u suprotnosti sa Konvencijom.

„Žalosno je smatrati da su okrutni i nepotrebni lekarski pregledi u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Mi ćemo nastaviti da podižemo svest o kršenju ljudskih prava u oblasti medicine kojim se trans osobe i dalje sistematski izlažu", kaže Ričard Keler, iz TGEU - Transgender Europe.

Tri osobe koje su podnele predstavke borili/e su se skoro čitavu deceniju kako bi im francuska država priznala rodni identitet. Do oktobra 2016. godine, osoba koja je želela da joj se rodni identitet pravno prizna, trebalo je da dokaže da je sterilna odnosno neplodna i da je podvrgnuta operaciji prilagođavanja tela rodnom identitetu, ali i da prođe kroz brojne i dugotrajne diskriminatorne preglede.

Sud je utvrdio da je zahtevanje dokaza „da izvršena operacija sterilizacije ili medicinski tretman koji dovodi do velike verovatnoće javljanja neplodnosti, predstavlja povredu od strane tužene države njene pravne obaveze da garantuje pravo na poštovanje privatnog života.“ Stoga, države ne mogu zahtevati od osoba koje traže zakonsko priznanje rodnog identiteta da se podvrgnu bilo kakvom medicinskom tretmanu koji bi najverovatnije doveo do steriliteta.

Cela presuda na francuskom jeziku dostupna je ovde.

Odluka Evropskog suda iz marta 2015, slučaj Turska Evropa ukida zakon o prisilnoj sterilizaciji trans osoba (prim. prev.)

Jula 2015. godine, TGEU, ILGA Europe i Amnesti International podneli su predstavku u vidu intervencije treće strane Evropskom sudu za ljudska prava u ova tri slučaja. http://tgeu.org/third-party-intervention-in-three-french-sterilisation-cases/

Oktobra 2016. godine, Francuska je usvojila prvi zakon priznavanja rodnog identiteta. Više o tome ovde Francuska: proboj ka prvom zakonu o priznavanju roda Francuski parlament je usvojio zakonski postupak priznavanja rodnog identiteta čime se okončava arbitrarnost odlučivanja i medikalizacija. Sterilizacija i dokaz medicinskih tretmana više nisu uslovi za pravno priznavanje rodnog identeteta po francuskom zakonu.

Pravno priznanje rodnog identiteta je zvanična procedura za promenu imena i oznake za rod trans osobe u zvaničnim matičnim knjigama i dokumentima, kao što su njen izvod iz matične knjige rođenih, lična karta, pasoš ili vozačka dozvola. U nekim državama, pravno priznanje rodnog identiteta ne postoji i nije moguće, dok je u drugim, postupak često dug, težak i ponižavajući.

Izvor: Human Rights Victory! European Court of Human Rights ends Forced Sterilisation

Prevod: MJ