Međunarodni stručnjaci/kinje za ljudska prava objavili su dodatak pionirskom dokumentu poznatom kao Džogdžakarta principi, univerzalnom vodiču za ljudska prava koja se tiču seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika, i koji se odnose na sve države članice Ujedninjenih nacija.

Džogdžakarta principi plus 10 (YP+10) uključuju devet novih principa i 112 dodatnih obaveza država koje se tiču razvoja u međunarodnom pravu ljudskih prava i promena u društvu glede seksualne orijentacije, rodnog identiteta, rodnog izražavanja i polnih karakteristika (SOGIESC).

Ključna dodatna priznanja i obaveze u YP+10 uključuju:

  • Prošireno priznanje karakteristika po kojima vlade država ne smeju da vrše diskriminaciju. Originalna verzija Džogdžakarta principa fokusirala se na seksualnu orijentaciju i rodni identitet, tj SOGI. Nova verzija YP+10 pruža savete o ljudskim pravima zasnovanim na seksualnoj orijentaciji, rodnom identitetu, rodnom izražavanju i polnim karakteristikama, ili SOGIESC.

  • Prava interseks osoba. U verziji YP+10 stoji da niko ne sme biti primoran i podvrgnut invazivnim i nepovratnim medicinskim procedurama, uključujući one koje se vrše zbog polnih stanja, bez prethodnog, slobodnog i informisanog pristanka. Ovo se odnosi i na decu, na način koji je u skladu sa njihovim razvojnim sposobnostima.

  • Prava izbeglica. Osnovani strah od progona na osnovu SOGIESC predstavlja prihvatljiv osnov za priznavanje statusa izbeglice, i sve izbeglice imaju pravo na zaštitu od nasilja i diskriminacije tokom procesa utvrđivanja njihovih zahteva.

Džogdžakarta principi plus 10 usvojeni su od strane stručnjaka/kinja nakon sastanka u Ženevi, Švajcarska, septembra 2017. Ovo okupljanje praćeno je periodom otvorenih konsultacija, vođenih od strane Međunarodnog servisa za ljudska prava i ARC International, osnivanjem stručnog komiteta za nacrt koji je radio na dobijenim komentarima, i osnivanjem Sekretarijata koji je podržao proces. Novi principi su odraz značajnog napretka u polju međunarodnog prava ljudskih prava i razumevanju kršenja prava osoba "drugačije seksualne orijentacije" i "rodnih identiteta".

Džogdžakarta principi plus 10 predstavljaju dopunu originalnih 29 principa kroz devet Dodatnih principa koji pokrivaju raspon prava koja se tiču infomacionih i komunikacionih tehnologija, siromaštva i kulturnog diverziteta, i dr. Tu su takođe i 112 Dodatnih obaveza država, od kojih su se neke pojavile tokom protekle decenije a tiču se originalnih 29 principa, uključujući i oblasti kao što su tortura, azil, privatnost, zdravlje i zaštita aktivista/kinja koji/e rade u polju ljudskih prava.

„Neprihvatljivo je da su LGBTI osobe i dalje izložene diskriminaciji, i u oblastima kao što je zdravstvo, što vodi do štetnog uticaja kod ostvarivanja njihovog prava na zdravlje, izjavio je Dajnijus Puras, specijalni izvestilac UN-a za prava iz oblasti zdravlja i profesor dečije psihijatrije i javnog mentalnog zdravlja univerziteta u Vilnjusu, Litvanija. Diskriminacija zasnovana na SOGIESC mora da postane globalno pitanje, u duhu Agende za održiv razvoj 2030, i moramo biti sigurni/e da nikoga nismo izostavili/e. YP+ 10 predstavljaju važan korak u tom pravcu.“

Principi apeluju na države, tela i agencije Ujedinjenih nacija, nacionalne institucije za ljudska prava, masovne medije, nevladine organizacije, profesionalne organizacije i druge, da deluju u skladu sa poštuju principima. Principe su podržali: nezavisni stručnjaci/kinje Ujedinjenih nacija, članovi/ce komiteta, sudije/tkinje, akademski radnici/e, parlamentarci/ke, nevladine organizacije i drugi, uključujući i prvog nezavisnog stručnjaka UN-a za zaštitu od nasilja i diskriminacije zasnovane na seksualnoj orijentaciji i rodnom identitetu, Vitita Muntarborna sa Tajlanda.

„Principi će pomoći civilnom društvu i drugim relevantnim stranama da pozivaju vlade svojih država na odgovornost kada su u pitanju obaveze koje su u skladu sa međunarodnim ljudskim pravom, izjavila je Julija Ert“, izvršna direktorka Transgender Europe (TGEU), i članica komiteteta za nacrt principa. „U kontekstu nasilja nad LGBTI osobama, ova odgovornsot uključuje i zaštitu, podršku žrtvama, istraživanje zločina, i procesuiranje počinilaca, kao i borbu sa strukturnim nasiljem.“

Najnoviju verziju Džogdžakarta principa na engleskom jeziku možete preuzeti ovde. Verzije na francuskom, špaskom i kineskom biće dostupne uskoro, dok će verzije na arapskom i ruskom stići početkom 2018.

Priredila i prevela:: MJ

Izvor: Updated Yogyakarta Principles Released