Vlada Republike Srbije je na sednici 21. maja 2020. godine usvojila Strategiju za prevenciju i zaštitu dece od nasilja za period od 2020. do 2023. godine sa pripadajućim Akcionim planom za 2020. i 2021. godinu. Ovaj dokument predstavlja važan korak u procesu strateškog unapređenja zaštite dece od nasilja u Srbiji, posebno kada se ima u vidu to da je prethodna Nacionalna strategija za prevenciju i zaštitu dece od nasilja obuhvatala period od 2009. do 2015. godine.

Strategija definiše različite vrste nasilja i za razliku od prethodne, ona prepoznaje veći broj okruženja u kojima se nasilje dešava. U tom smislu, ukazuje i na to da telesno kažnjavanje deteta u cilju ispravljanja ili kontrole ponašanja predstavlja jedan vid zlostavljanja deteta i da kao društvo moramo imati nultu toleranciju prema tome. Dokument ističe i važnost posebne zaštite dece iz osetljivih grupa koja su često izložena višestrukim oblicima nasilja, a kao posebno ugrožene grupe dece, između ostalih, prepoznaje decu u uličnoj situaciji, decu izbeglice, decu migrante, LGBTI decu, romsku decu.

I pored nespornog značaja ovog strateškog dokumenta, kako tvrde iz Centra za prava deteta, ipak postoje određeni propusti koji su se dogodili tokom procesa njegovog usvajanja.

U procesu izrade ovog strateškog dokumenta, krajem 2017. i 2019. godine, održane su dve javne rasprave sa predstavnicima organa državne uprave, jedinica lokalne samouprave, nezavisnih tela, organizacija civilnog društva, stručne javnosti i drugih zainteresovanih učesnika. Razlog za održavanje druge javne rasprave bio je usklađivanje teksta Strategije i pratećeg akcionog plana sa odredbama novousvojenog Zakona o planskom sistemu RS u 2018. U novousvojenoj Strategiji ne pominje se javna rasprava iz 2019. godine, već samo prethodno održana iz 2017. godine. Izveštaj o sprovedenoj javnoj raspravi krajem 2019. godine dostupan je javnosti i on sadrži sve predloge i sugestije koje su uputile zainteresovane strane, ali ne i obrazloženje zbog čega nisu usvojeni određeni predlozi, što je obaveza nadležnog ministarstva u skladu sa članom 36 Zakona o planskom sistemu.

Predstavnici Centra za prava deteta i Kluba DX aktivno su učestvovali na obe javne rasprave i dali svoje sugestije za unapređenje Strategije. Učešće dece prepoznato je kao važan deo mehanizma praćenja mera i izveštavanja u skladu sa ostvarivanjem principa participacije. Prepoznavanje važnosti participacije dece u procesu praćenja i upravljanja Strategijom svakako predstavlja značajan pomak u ovom strateškom dokumentu. Jasno se ističe da je radi ostvarivanja principa participacije potrebno da se razrade mehanizmi koji će osigurati učešće dece u upravljanju Strategijom, odnosno u procesu praćenja, izveštavanja i ocenjivanja sprovođenja Strategije. Međutim, prateći Akcioni plan za period od 2020. do 2021. godine ne sadrži jasno i precizno definisane korake i aktivnosti koji su usmereni na razradu mehanizama za učešće dece u procesu upravljanja i praćenja, niti se u Strategiji daju bilo kakve smernice kako bi takav mehanizam trebalo da izgleda. Ovo dovodi u pitanje ostvarivanje efikasne participacije dece u praksi.

Centar za prava deteta je tokom javne rasprave održane 2019. godine podneo sugestije za unapređenje Predloga strategije koje su se odnosile na uvođenje mera i aktivnosti koje treba da doprinesu boljem definisanju mehanizma učešća dece u sprovođenju i praćenju Strategije i izveštavanju, jačanju kapaciteta profesionalaca kroz uvođenje posebnih nastavnih programa u srednje škole i fakultete, unapređenju sistema nadzora u ustanovama socijalne zaštite za decu sa smetnjama u razvoju, unapređenje mera za sprečavanje sekundarne viktimizacije deteta. Međutim, predložene sugestije nisu ušle u finalni tekst Strategije niti je nadležni predlagač obrazložio iz kojih razloga ova značajna strateška rešenja nisu ugrađena u predlog dokumenta.

Nakon usvajanja Strategije, tri predstavnice Kluba DX, koji je aktivno učestvovao u procesu izrade Strategije, pozvane su da u Palati Srbije 4. juna 2020. godine učestvuju na promociji Strategije za prevenciju i zaštitu dece od nasilja, ali im je dan pre održavanja promocije bez obrazloženja otkazano učešće, a na osnovu zahteva Kabineta predsednice Vlade. Takvo postupanje ukazuje na to da poštovanje prava na participaciju dece predstavlja izazov i da je u strateškom dokumentu bilo neophodno da se jasno definišu specifične mere i aktivnosti koje će obezbediti efikasno ostvarivanje prava na participaciju dece.

Strategija predstavlja značajan strateški dokument za unapređenje zaštite dece od nasilja i sadrži značajne mere i aktivnosti za unapređenje ove oblasti. Međutim, definisane mere, aktivnosti i indikatori za merenje postignutih rezultata često su definisani na previše opšti način, te ostavljaju prostor za široko tumačenje, neprecizno praćenje postignutih rezultata i merenje nivoa unapređenja. U daljem razvoju strateških politika važno je da se dodatno unapredi način definisanja mera i aktivnosti kako bi one bile specifičnije i kako bi na jasniji način definisale konkretne korake u unapređenju ove oblasti. Takođe je značajno da se indikatori za merenje rezultata razrade tako da budu veoma specifični i u boljoj korelaciji sa svakom od definisanih mera, kako bi mogli bolje da mere napredak u oblasti unapređenja zaštite dece od nasilja.

Od značaja je takođe da se unapredi saradnja sa organizacijama civilnog društva u procesu izrade strateških dokumenata i obezbedi pružanje povratnih informacija u vezi sa predloženim sugestijama za unapređenje strateških dokumenata. Posebno je važno da se unaprede mehanizmi za učešće dece u procesu izrade, usvajanja i promocije strateških dokumenata, kao i u procesu praćenja njihove implementacije i da se obezbedi suštinska participacija dece u kreiranju i ostvarivanju strateških politika.

Više o tome u Sažetoj analizi o novousvojenoj Strategiji za prevenciju i zaštitu dece od nasilja od 2020. do 2023. godine.

Izvor