Pozivamo vas da podržite zahtev i reakciju Gayten-LGBT povodom dopisa predsednice Republičke stručne komisije za transrodna stanja koji je upućen 11. decembra predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a koji se tiče zahteva da Komisija zauzme jednistven stav o trenutku kada se smatra da je lice promenilo pol.

Nedopustivo je da se trans osobe u Srbiji uslovljavaju kompletnom medicinskom tranzicijom,  uključujući i izvšene genitalne operacije, sterilizaciju i hormonsku terapiju, pre dobijanja potvde o promenjenom polu, što je protivno i brojnim odlukama Evropskog suda za ljudska prava, i poslednjoj iz 2017.

Ispod se nalazi reakcija Gayten-LGBT povodom dopisa predsednice Republičke stručne komisije za transrodna stanja koji je upućen 11. decembra predstavnicima Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu, a koji se tiče zahteva da Komisija zauzme jednistven stav o trenutku kada se smatra da je lice promenilo pol. Saopštenje podržavaju i sledeće organizacije: Ženska platforma za razvoj Srbije, YUCOM – Komitet pravnika za ljudska prava, Labris, Da se zna, Parada ponosa Beograd, Civil Rights Defenders, Era - LGBTI, Praxis, Jednakost, XY Spectrum, CHRIS mreža odbora za ljudska prava, Rekonstrukcija Ženski fond, Centar za psihotelesni razvoj Telopis, CUPS, Koalicija protiv diskriminacije, Grupa Izađi, GSA - Gej strejt alijansa, Centar za kvir studije, Asocijacija Spektra (Crna Gora) i Trans Mreža Balkan.

Od međunarodnih organizacija Gayten-LGBT su podržale organizacije i mreže TransGender Victoria, TGEU i ILGA-Europe.

Takođe ovde možete pročitati odgovor Ministarstva zdravlja na zahtev koji smo im uputili 26. 10. 2018. u kom tražimo da nam dostave informacije o upisu promene pola u matične knjige.

***************************************************************

Poštovani/a,

organizacija Gayten-LGBT izražava ozbiljnu zabrinutost povodom dopisa predsednice Republičke stručne komisije za transrodna stanja (dalje: Komisije) koji je upućen 11.decembra 2018. godine predstavnicima Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, a kao odgovor na zahtev da Komisija zauzme jedinstven stav o momentu kada se smatra da je lice promenilo pol, te zbog toga predlaže zakazivanje hitnog sastanka na kom bi se razjasnio ovakav stav Komisije.

Organizacija Gayten-LGBT ukazuje na nužnost promene ovako iznetog stava Komisije i to iz sledećih razloga:

 1. U dopisu predsednice Komisije navodi se da je Komisija donela jedinstvene zaključke u kojima “Na zahtev transrodnog lica odobrenje za promenu roda daju …”

Napominjemo da ovakva formulacija nije moguće zato što je odredbama člana 45b usvojenogZakona o matičnim knjigama ("Sl. glasnik RS", br. 20/2009, 145/2014 i 47/2018) propisano da se u matičnu knjigu rođenih upisuje podatak o promeni pola a ne podatak o promeni roda.

 1. U dopisu predsednice Komisije navodi se dalje da je Komisija donela jedinstvene zaključke u kojima “odobrenje za promenu roda daju:

A. Psihijatar koji je postavio dijagnozu i pratio bolesnika minimalno godinu dana i endokrinolog koji je pacijentu uveo terapiju hormonima i redovno ga pratio. Oba lekara su isključivo članovi Republičke stručne komisije za transrodna stanja.

B. Hirurg koji je operisao transrodno lice, a takodje, je član RSK za transrodna stanja.”

Gayten-LGBT se najoštrije protivi ovakvoj formulaciji i to iz sledećih razloga:

 • Ukoliko se usvoji ovakvo rešenje time bi se samo potvrdila dosadašnja diskriminatorna praksa kojoj su već izložene transrodne osobe i protiv koje se Gayten-LGBT i druge brojne organizacije za zaštitu ljudskih prava bore godinama unazad. Naime, u dosadašnjoj praksi je osoba da bi promenila oznaku pola a kasnije i druge lične podatke, morala da završi celokupan proces medicinske tranzicije sa sve hirurškim intervencijama da bi dobila zdravstvenu potvrdu o promeni pola. Potrebno je dakle da se prođe kroz hormonsko-hirurški tretman, koji uključuje i genitalnu/e operaciju/e i sterilizaciju. Ovakva praksa je sporna zato što je u suprotnosti sa:

 1. praksom Evropskog suda za ljudska prava (v. B. v. France, No. 13343/87 od 24. 01.1992;Christine Goodwin v. The United Kingdom, No. 28957/95 od 11.07.2002; Van Kück v. Germany, No. 35968/97 od 12.06.2003; Grant vUK, No. 32570/03 od 23.03.2006; L v. Lithuania, No. 27527/03 od 11.09.2007; Schlumpf v. Switzerland, No. 29002/06 od 08. 01.2009; Van Oosterwijck v. Belgium, No. 7654/76 od 20.08.1979; Rees vUnited Kingdom, No. 9532/81 od 17.10. 1986; Cossey v. The United Kingdom, No. 10843/84 od 27.09.1990;X., Y. and Z. v. The United Kingdom, No. 21830/93 od 22.04.1997; Sheffield and Horsham v. The United Kingdom od 30. 07.1998).

Posebno skrećemo pažnju na najnoviju presudu ovog suda (A. P.Garçon et Nicot c.France, No. 79885/12, 52471/13 et 52596/13) u kojoj se nedvosmisleno navodi da preduslov sterilizacije u pravnom priznanju rodnog identiteta predstavlja kršenje ljudskih prava, odnosno „da izvršena operacija sterilizacije ili medicinski tretman koji dovodi do velike verovatnoće javljanja neplodnosti, predstavlja povredu od strane tužene države njene pravne obaveze da garantuje pravo na poštovanje privatnog života.“

Ne očekujemo da lekari članovi Komisije poznaju pravo ali koristimo priliku samo da podsetimo pravnike članove/ice Komisije da lekarima ukažu na eventualne pravne posledice usvajanja ovakvog diskriminatornog rešenja i po samu Republiku Srbiju;

 1. Ovakvo rešenje je protivno stavovima i brojnih međunarodnih organizacija poput WPATH – Svetskog udruženja profesionalaca za transrodno zdravlje1, Transgender Europe2, Human Rights Watch3, Amnesty International4, Gate5, ILGA Europe6, članova Interparlamentarne grupe LGBTI prava u okviru Evropskog parlamenta7, Visokog Komesara za ljudska prava (OHCHR)8, standardima i preporukama Saveta Evrope9 u kojima se poziva na depatologizaciju trans osoba i na njihovo uključivanje u sve odluke koje se tiču njihovih prava i egzistencije, uključujući i pravo na zdravstvenu zaštitu i promenu ličnih dokumenata bez medicinskog uslovljavanja;

 2. Ovakvo rešenje je sporno zato što onemogućava pravno priznanje roda za mnoge trans osobe pre i tokom procesa medicinske tranzicije, kao i osobama drugih trans identiteta, koje ne žele da prođu kroz ovu vrstu tretmana.

 3. Iz dopisa predsednice Komisije nije jasno u kom kontekstu Komisija pravi razlika u tekstu između “bolesnika” i “pacijenta”. Podsećamo da predlog novog izdanja međunarodne klasifikacije bolesti (ICD-11) transrodnost više ne smatra mentalnom bolešću, te da su sve kategorije u vezi sa transrodnošću izbrisane iz poglavlja klasifikacije o Mentalnim i  Bihejvioralnim poremećajima.

 4. U dopisu predsednice Komisije navodi se “propisani Obrazac će izdavati isključivo lekari članovi RSK za transrodna stanja u ustanovama u kojima su zaposleni.”

Gayten-LGBT se protivi ovakvoj formulaciji i to iz sledećih razloga:

 • Izdavanje propisanog Obrasca isključivo od strane lekara koji su članovi Komisije bespotrebno monopolizuje položaj članova Komisije pa umesto da se olakša i ubrza procedura dobijanja propisanog Obrazca, osobe će morati da čekaju, kao što se i sada dešava, po nekoliko meseci, da bi dobile potreban Obrazac. Dalje, ovakva formulacija nije precizna jer ne daje odgovor na pitanje da li će propisani Obrazac izdavati lekari članovi RSK za transrodna stanja i u ustanovama u kojima su zaposleni na osnovu zaključenog ugovora o dopunskom radu?

 • Podsećamo da relevantni međunarodni dokumenti zahtevaju uspostavljanje brzih, transparentnih i jasnih procedura za pravno priznavanje rodnog identiteta. Nepostojanje jasnih procedura u ovoj oblasti u Srbiji, trans osobe stavlja u pravni i životni vakuum i direktno ugrožava njihovu socioekonomsku stabilnost;

 • Naglašavamo da postoji određeni broj osoba koje su osiguranici RFZO-a ali koje su se operisale u inostranstvu ili privatno, kod doktora koji nisu članovi Komisije. Šta će se dešavati sa tim osobama? Ovakvo rešenje koje zastupa Komisija takve osobe uskraćuje za mogućnost promene oznake pola.

Gayten LGBT ističe da se u 21. veku pravo trans osoba na lični razvoj i fizičku i moralnu sigurnost, kakvu u punom smislu uživaju ostali članovi društva, ne može posmatrati kao nešto što je kontroverzno ili što iziskuje određeni protok vremena da bi pitanja s tim u vezi mogla da se sagledaju u jasnijem svetlu. Nove politike koje se tim povodom formiraju u čitavom svetu oslanjaju se primarno na ustavne odredbe o dostojanstvu ličnosti i zabrani diskriminacije, na odluke Evropskog suda za ljudska prava i autentično iskustvo trans osoba.

Zbog svega navedenog Gayten LGBT smatra da je neophodno uključiti sve relevantne aktere, prvenstveno organizacije koje zastupaju prava trans osoba i same trans osobe, u donošenje odluka koje se tiču trans osoba, jer se u čitavom svetu koristi pristup „Ne donositi odluke o nama – bez nas“. To je perspektiva koja omogućuje da se čuju glasovi onih na koje se predložene mere i odluke direktno odnose, te pronalaženje najkvalitetnijih rešenja, što predloženo rešenje Komisije, zbog svih gore navedenih razloga, zasigurno nije.

I na kraju, podsećamo, da u trenutku kada se svako novo zakonsko rešenje u Republici Srbiji posmatra kroz prizmu otvaranja pregovora o pristupanju Republike Srbije Evropskoj uniji, ovakva rešenja koja su u ozbiljnoj meri u suprotnosti sa važećim standardima poštovanja osnovnih ljudskih prava nikako nisu dobrodošla i mogu, bespotrebno, proizvesti širi spektar posledica po ugled Republike Srbije.

S poštovanjem,

Milan Đurić i Gayten-LGBT tim


1https://www.wpath.org/media/cms/Documents/Web%20Transfer/Policies/WPATH%20Identity%20Recognition%20Statement%2011.15.17.pdf?fbclid=IwAR3_-cLQs75TF8wlDGAI9X2JCEjpwGWbdFrXeJ3NN-iwzLt2gB7PtB42GWE

2 https://tgeu.org/echr_end-sterilisation/?fbclid=IwAR0_cEHKByCPNewvSQWn4WoPHfTF-rfvzBl7CrlwVC_8xIgwdx8CMGcYYjk

https://tgeu.org/joint-statement-for-depathologization-and-tdor-2018/

3 Pismo Human Rights Watch je u prilogu ovog pisma

4 https://www.amnesty.org.uk/blogs/global-voices/why-trans-rights-movement-done-waiting?fbclid=IwAR1ZefepQdZYYhAs_vDLbEa5s8Z0X2XxR9v_08Ui8q_h1-W6yIV9JlBmptE

5 https://transactivists.org/world-mental-health-day-2018/?fbclid=IwAR0-e7apqguijuNpsNtNOS9drt0hrIy5mf61bj0MF6G2OyvxAAVbB4UcO24

6 https://ilga.org/depath-TDoR-2018-joint-statement?fbclid=IwAR0223CMq_5lOjnPLaWAyJ2nvbym1ynZGXLfEZq649p_VrFgIiiHC7vi64A

7 Saopštenje Interparlamentarne grupe Evropskog parlamenta šaljemo u prilogu ovog pisma

8https://www.ohchr.org/en/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=21622&fbclid=IwAR3sIwQyXS2PM_qagc6tLnZ18reshSZ0v_fVNPufi97PFH8evFEd6yboNPA

https://rm.coe.int/16806da753?fbclid=IwAR36uQiWIX8Vkivrz8_pM5ct6Xd4vHbmVG5zWA6gIlx_OK1qOi2CtycqFxY

9 https://edoc.coe.int/en/lgbt/6963-protecting-human-rights-of-transgender-persons.html?fbclid=IwAR0lYD6_McWQ-CCkL7HL-QmJKXvLaEwBBCQ4Y6OwrWsUnEJH6QED8QrnJC4