Svetski dan socijane pravde predstavlja dan kojim se prepoznaje potreba za promovisanjem napora i borbe s problemima kao što su siromaštvo, socijalno i ekonomsko isključivanje i nezaposlenost.

Generalna skupština Ujedinjenih nacija donela je odluku 26. novembra 2007, da se 20. februar obeležava svake godine kao Svetski dan socijalne pravde.

Srž deklaracije predstavlja garantovanje jednakih mogućnosti za sve, kroz zapošljavanje, socijalnu zaštitu, socijalni dijalog, i osnovne principe i prava.

Da bi se prevazišle prepreke i problemi u vezi s ljudskim pravima s kojima su trans osobe suočene, određene mere su od suštinske važnosti, uzmemo li u obzir standarde koje su zemlje Evrope dužne da poštuju i omoguće svim ljudima, prema međunarodnom pravu.

Ovi standardi su ključni i za efikasnu borbu protiv sistemske marginalizacije koju trans osobe trpe.

Takve akcije mogu doneti značajnu dobrobit, uključujući i puno učešće trans osoba u procesima ljudskog razvoja, kao i pozitivne ishode u pogledu zdravlja. Za trans osobe ova promena mora krenuti od najosnovnijeg elementa - priznavanja rodnog identiteta, što osobama u Srbiji treba da bude omogućeno kroz jedan sveobuhvatan Zakon o rodnom identitetu, koji još uvek nemamo, a koji je država Srbija dužna da usvoji prema akcionom planu za primenu Strategije prevencije i zaštite od diskriminacije mera 3.1.6. Gayten-LGBT je na ovu neispunjenu obavezu države više puta ukazivao i formalno se obraćao nadležnom Ministarstvu za rad, boračka i socijalna pitanja.12

Priznavanje rodnog identiteta, sloboda od nasilja i diskriminacije, depatologizacija, pravo na život, zaposlenje, rad, zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, porodična, bračna, imovinska prava - zahtevi su trans osoba u Srbiji, koje na Svetski dan socijalne pravde naglašavamo.

Obezbediti ravnopravan pristup stanovanju, obrazovanju, javnim mestima i sadržajima, mogućnostima za zaposlenje, kao i implementirati Zakon o zabrani diskriminacije i mere kojima se trans osobe štite u ovim kontekstima, uključujući i garantovanje njihove sigurnosti, ključni su elementi koji omogućavaju da se trans osobe tretiraju kao ravnopravna ljudska bića.

Milica Jeremić

autorka je urednica transserbia.org