Grupa kliničara i akademika koji su stručnjaci u oblasti zdravlja transrodnih osoba, izjavili su da je izveštaj doktorke Kas „veoma problematičan“, i da ne uspeva da ispuni svoj cilj, te ga ne treba koristiti prilikom kreiranja mera i politika u vezi sa trans osobama.

Izveštaj doktorke Kas, nezavisna revizija i pregled pružanja zdravstvene nege trans mladima u Engleskoj na 400 strana, objavljen je aprila meseca i sadrži 32 preporuke o restrukturiranju načina na koji se trans mladima pruža nega.

Nacionalna služba za zdravlje Engleske poručila je 2020. nezavisnu reviziju na čijem čelu bi bila doktorka Hilari Kas, a u okviru koje bi se bavili skokom broja uputa jedinoj klinici za rodna pitanja u Engleskoj, u londonskom Tavistok centru, koji je sada zatvoren.

Izveštajem koji je objavljen aprila meseca proširuju se preporuke date u prelaznom izveštaju objavljenom marta 2022, koji je pozvao na decentralizovani pristup pružanju nege u Engleskoj u obliku otvaranja regionalnih centara.

Izveštajem je utvrđeno da ne postoji „jednostavno objašnjenje“ za skok u broju mladih ljudi koji se određuju kao transrodne, rodnokvir, ili osobe koje odbacuju koncept rodne binarnosti, i da postoje „sukobljena mišljenja“ u pogledu toga kako omogućiti i pružiti negu trans mladima.

Doktorka Kas je primetila da je objavljen „značajan broj istraživanja“ o kliničkom donošenju odluka za pružanje usluga mladima u vezi sa pitanjima roda, ali da dokazi ukazuju na to da je rad na ovoj temi nedovoljno kvalitetan i nepouzdan.

Jedan primer na koji ukazuje je Svetsko udruženje stručnjaka za zdravlje trans osoba (WPATH), međunarodno priznato telo za preporuke u pružanju zdravstvene nege trans osobama, za koje kaže da mu nedostaje „razvojna strogost i nepopustljivost“.

Sada je radna grupa koju čini 20 kliničara i akademika kreirala kritičku procenu – proces utvrđivanja ishoda naučnog istraživanja u pogledu njegove pouzdanosti, vrednosti i relevantnosti – naslovljen Kritička procena izveštaja dr Kas: Metodološki nedostaci i neosnovane tvrdnje.

Radna grupa koju predvodi doktor Kris Nun, stručnjak za istraživanja zdravlja i nege LGBTIQA osoba, sastoji se od stručnjaka iz različitih disciplina, uključujući psihologiju, sociologiju, biologiju, pravo, bioetiku, psihijatriju, neuronauku, seksualno zdravlje, opštu medicinsku praksu, negu, farmaciju i medicinsko obrazovanje, uz ekspertizu iz sinteze dokaza, medicine zasnovane na dokazima i zdravlje trans osoba.

Grupa tvrdi da program istraživanja doktorke Kas „ima značajne metodološke probleme i propuste“, kažu da je „primena medicine zasnovane na dokazima na rodno afirmativnu negu veoma problematična“ i da se razumevanje trans identiteta i iskustava izraženo u izveštaju „koristi paternalističkim pogledom koji zanemaruje kompetentnost mladih trans osoba.“ 

Dodaju i da njihova kritička analiza otkriva značajne metodološke probleme u naručenim sistematskim recenzijama i primarnom istraživanju koji narušavaju validnost preporuka iz izveštaja doktorke Kas. 

„U svetlu svega navedenog, i slabog razumevanja transrodnih identiteta i iskustava izraženog u izveštaju, veoma je važno da akademska zajednica, zdravstveni radnici, kreatori mera i politika i javnost, dovedu u pitanje integritet i validnost preporuka iz ovog pregleda.“

„Selektivna i nekonzistentna upotreba dokaza“

Ovo nije prvi put da stručnjaci iz oblasti zdravlja kritikuju ovaj izveštaj.

Maja meseca, organizacija WPATH i Američko udruženje stručnjaka za zdravlje trans osoba izdali su saopštenje u kom optužuju dr Kas i saradnike za „namerno i otvoreno isključivanje pacijenata i njihovih porodica kao i stručnjaka za trans zdravlje“, tvrdeći da sadržaj izveštaja nije potkrepljen ozbiljnom metodologijom“.

U izjavi takođe stoji da je se izveštaj doktorke Kas oslanja na selektivnu i nekonzistentnu upotrebu dokaza, i da preporuke često ne proizlaze iz podataka predstavljenih u sistematskim pregledima.

Isto tako, izveštaj uskraćuje mladim trans i rodno različitim osobama kvalitetnu negu koju zaslužuju i izaziva veliki distres i štetu i mladim pacijentima i njihovim porodicama.“

Političari u Britaniji su takođe doveli u pitanje odluku da se odustane od istraživanja transspecifične zdravstvene zaštite.

Aprila meseca je grupa kanadskih lekara takođe dovela u pitanje tada sveže objavljeni izveštaj doktorke Kas i njenu odluku da odbaci veliki broj postojećih istraživanja koja se bave rodno afirmativnom zdravstvenom zaštitom. Više o tome na našem sajtu.

Prevela i priredila: MJ

Izvor